In In
Garmin 78

Bộ đo cực nhỏ Micromet-3
Hình phóng to


Bộ đo cực nhỏ Micromet-3


Bộ đo cực nhỏ Micromet-3

Micromet-3

Đặc trưng: Được gắn vào đầu ống kính máy thuỷ chuẩn tự động AS-2C và AE-7C để tăng độ chính xác khi đọc mia inva.

Chỉ tiêu: Chia 100 vạch trong phạm vi 10mm, đơn vị đọc nhỏ nhất 0,1mm.

Bao gói: Cụm Micromet-3 nikon trong bao da có quai đeo.