Phần mềm Hướng dẫn sử dụng

JA slide show

Hướng dẫn sử dụng

Email In PDF

HƯỚNG DẤN CHO GARMIN GPS:

1. Hướng dẫn cài đặt hệ tọa độ VN-2000 cho máy GPS cầm tay. Download >>

2. Hướng dẫn sử dụng GPS cầm tay Garmin 12 & 12XL. Download >>

3. Hướng dẫn sử dụng GPS cầm tay Garmin 76/ 76CS/ 76CSx. Download >>

4. Hướng dẫn sử dụng GPS cầm tay Garmin 62 Series. Download >>

5. Hướng dẫn sử dụng GPS cầm tay Garmin 78 Series. Download >>

 

HƯỚNG DÃN CHO MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ:

4. Hướng dẫn trút số liệu máy toàn đạc điện tử Leica bằng Leica Geo Office. Download >>

5. Hướng dẫn trút số liệu máy toàn đạc điện tử Topcon bằng Topcon Link. Download >>

6. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica TS02/06/09. Download >>

7. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica TC 400 Series. Download >>

8. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Topcon GTS230N Series. Download >>

9. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử South NTS-320. Download >>

10. Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Nikon DTM-332. Download >>

HƯỚNG DẪN CHO MÁY KINH VỸ:

11. Hướng dẫn sử dụng máy kinh vỹ điện tử South. Download >>

HƯỚNG DẪN CHO MÁY THỦY BÌNH:

12. Hướng dẫn sử dụng máy thủy bình GL-132. Download >>