DỊCH VỤ KHẢO SÁT Khảo sát địa hình bằng UAV
JA slide show

Khảo sát địa hình bằng UAV

Email In PDF

Industries we serve/ Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:


1.Agruculture   2.Mapping   3.Forestry   4.Environment

5.Mining   6.Utilities   7.Oilgas   8. Satellite


Our Products/ Các sản phẩm:


Orthomosaic/ Ảnh trực giao


An orthophoto, orthophotograph or orthoimage is an aerial photograph geometrically corrected ("orthorectified") such that the scale is uniform: the photo has the same lack of distortion as a map. Unlike an uncorrected aerial photograph, an orthophotograph can be used to measure true distances, because it is an accurate representation of the Earth's surface, having been adjusted for topographic relief, lens distortion, and camera tilt. Ảnh trực giao là hình ảnh trên không được chỉnh sửa hình học sao cho quy mô đồng nhất: ảnh có cùng độ méo được hiệu chỉnh tạo thành tờ bản đồ. Không giống như tờ ảnh chụp trên không, ảnh trực giao có thể dùng để đo đạc khoảng cách thực bởi vì nó đã được hiệu chỉnh độ cong bề mặt đất, biến dạng của ống kinh và góc nghiêng của camera.

Rubber96

 

DSM

 

DSM/ Mô hình bề mặt số


A Digital Surface Model helps our clients in making decisions involving field leveling, construction, and mining at a fraction of the cost and time required when using a traditional survey team. Mô hình bề mặt số giúp khách hàng ra quyết định liên quan đến việc san lấp mặt bằng, xây dựng và khai thác với chi phí thấp và thời gian ngắn so với các phương pháp khảo sát truyền thống.

 

DTM/ Mô hình độ cao số


A Digital Terrain Model is a topographic model of the earth - terrain relief - that can be manipulated by computer program. The data files contain the spatial elevation data of the terrain in a digital format which usually presented as a rectangular grid Vegetation, building and other man-made (artificial) features are removed digitally - leaving just the underlying terrain, our clients can measure the high of objects by comparing the DTM with DSM. This is value able for planning irrigation systems, leveling rice paddies, mining and construction. Mô hình địa hình kỹ thuật số là mô hình địa hình của công tác khảo sát địa hình - có thể được tạo ra bằng chương trình máy tính. Các tệp dữ liệu chứa dữ liệu độ cao không gian của địa hình ở dạng kỹ thuật số thường được trình bày dưới dạng lưới hình chữ nhật, tòa nhà và các yếu tố do con người tạo ra (nhân tạo) khác bị loại bỏ bằng kỹ thuật số - chỉ để lại địa hình cơ bản, khách hàng của chúng tôi có thể đo được độ cao các đối tượng bằng cách so sánh DTM với DSM. Đây là giá trị có thể để lập kế hoạch cho hệ thống thủy lợi, san lấp, mùa vụ, khai thác mỏ và xây dựng.

dtm

 

 CONTOUR

Contour Line/ Đường đồng mức

 

Contour lines are lines drawn on a map connection points of equal elevation. The contour line represent by the shoreline separates areas that have elevations above sea level from those that have elevations below sea level. Our clients can use this to measure the volume of a stockpile, mountain, an irrigation system, road construction etc. Đường đồng mức là các đường vẽ trên một điểm kết nối bản đồ có độ cao bằng nhau. Đường đồng mức đại diện bởi các đường có độ cao so với mực nước biển. Khách hàng của chúng tôi có thể sử dụng nó để đo khối lượng của một mỏ than, đồi núi, hệ thống tưới tiêu, xây dựng cầu đường, …

 

NDVI/ Chỉ số thực vật


The Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) is a numerical indicator that uses the visible and near-infrared bands of the electromagnetic spectrum, and is adopted to analyze remote sensing measurements and assess whether the target being observed contains live green vegetation and the degree of it health.It can also be used to indicate areas that have no vegetation. NDVI is a powerful proactive tool used to address plant stress before the plant is seriously damaged or destroyed. Chỉ số thực vật (NDVI) là một chỉ số số sử dụng các băng tần nhìn thấy và cận hồng ngoại của phổ điện từ và được áp dụng để phân tích các phép đo viễn thám và đánh giá xem mục tiêu được quan sát có chứa thảm thực vật sống và mức độ sức khỏe của nó. Nó cũng có thể được sử dụng để chỉ những khu vực không có thảm thực vật. NDVI là một công cụ chủ động mạnh mẽ được sử dụng để giải quyết các vấn đề về thảm thực vật trước khi trồng trọt hoặc bị phá hủy.

NDVI-1111 

 

3D 

3D Map/ Bản đồ dạng 3D

 

3D mapping is a technology that creates three-dimensional views of objects on computer screens. This type of technology is often used in modern computer programs to provide a life-like view of a place or thing on a map. It provides our clients an aerial view of the areas of interest. This technology is useful in the due diligence phase of real estate transactions, projects and loan approvals. Lập bản đồ 3D là một công nghệ tạo ra các khung nhìn ba chiều của các đối tượng trên màn hình máy tính. Loại công nghệ này thường được sử dụng trong các chương trình máy tính hiện đại để cung cấp một cái nhìn giống như cảnh vật thật của một nơi hoặc vật trên bản đồ. Nó cung cấp cho khách hàng của chúng tôi một cái nhìn trên không về các lĩnh vực quan tâm. Công nghệ này rất hữu ích trong giai đoạn thẩm định của các giao dịch bất động sản, các dự án và phê duyệt khoản vay.

 

Workflows from drone flight to finish/ Lưu đồ công nghệ bay bằng drone

Capture-01-01 Capture/ Bay chụp Process-01 Process/ Xử lý analyze-01-01-01 Analyze/ Phân tích

Red Green Blue + Near Infrared

Cameras capture overlapping images while in motion.

Chụp ảnh chồng phủ khi bay.

  

Identifies and matches thousands of keypoints.

Nhận dạng và đối chiếu hàng ngàn điểm khóa.

Extracts geometry to calculate camera position for generating accurate maps and 3D models.

Tính toán hình học để tính toán vị trí camera nhằm tạo bản đồ và mô hình 3D chính xác.